สร้าง ‘สื่อ’ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม กับ สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ บริษัท ทูลมอโร จำกัด | SE TALK with a day EP.4

ธุรกิจสื่อจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไร? คำถามนี้มีคำตอบ

Toolmorrow คือสื่อออนไลน์ที่ตั้งคำถามจากประเด็นในสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้าใจมุมมองของแต่ละฝ่าย รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เข้าใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวที่เป็นต้นตอของประเด็นสังคมต่างๆ ในทุกวันนี้

โดยเบื้องหลังแนวคิดการทำสื่อเพื่อสังคมในแบบของ ‘สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ทูลมอโร จำกัด ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย รวมถึงก้าวต่อไปของสื่อเพื่อสังคมจะพัฒนาไปทิศทางไหน ที่ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้น

a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคมกับตอนที่ 4: ‘สื่อ’ สร้างสรรค์คิดเปลี่ยนแปลงสังคมกับคุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ บริษัท ทูลมอโร จำกัด

AUTHOR