พัฒนาพื้นที่เพื่อโลกที่เรารัก และสอนคนให้ยืนได้ด้วยตัวเอง กับ วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ | SE TALK with a day EP.10

พัฒนาพื้นที่เพื่อโลกที่เรารัก และสอนคนให้ยืนได้ด้วยตัวเอง กับ วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ | SE TALK with a day EP.10

เราสามารถพัฒนา ‘คน’ และ ‘พื้นที่’ ไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนได้ไหม?

การเรียนรู้ที่ดีคือ การสอนให้พวกเขายืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดวิธีการหรือให้ความรู้ รวมถึงให้โอกาสในการลงมือทำ เหมือนอย่างที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในแต่ละบริบทพื้นที่ โดยส่งเสริมคนที่ขาดโอกาสให้สามารถสร้างอาชีพและรายได้เลี้ยงชีพในระยะยาว รวมทั้งช่วยพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

เบื้องหลังแนวคิดของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีวิธีการอย่างไรจนเกิดเป็นโมเดลธุรกิจนี้ a day Podcast ชวนฟังรายการ SE Talk with a day X สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดโลก Social Enterprise ธุรกิจที่สร้างด้วยหัวใจ แปลงกำไรคืนสู่สังคม ตอนที่ 10: พัฒนาพื้นที่เพื่อโลกที่เรารัก และสอนคนให้ยืนได้ด้วยตัวเอง กับ วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์

AUTHOR