เสริมพลังความรู้กับ EGCO Ranger ฮีโร่พลังงาน

Highlights

  • “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” คือหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ ‘โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง’ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนรอบโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

ความรู้คือพลัง 

เราสามารถใช้ความรู้เป็นพลังในการทำสิ่งต่างๆ ตั้งแต่เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงเรื่องยิ่งใหญ่อย่างการคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง’ ซึ่งดึงเอาความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า มาร่วมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ผ่านกิจกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ Health ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน Head & Hand สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ Heart ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

“เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ” คือหนึ่งในกิจกรรมด้าน Head & Hand นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้และความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของไฟฟ้า ผ่านการ์ตูนฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ที่มาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด 

สำหรับฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน เป็นชุดความรู้ที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานระดับประถมศึกษา ประกอบไปด้วยฮีโร่พลังงาน 6 เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซเรนเจอร์ (Gas Ranger), ไบโอแมสเรนเจอร์ (Biomass Ranger), โคลเรนเจอร์ (Coal Ranger), โซลาร์เรนเจอร์ (Solar Ranger), วอเตอร์เรนเจอร์ (Water Ranger) และวินด์เรนเจอร์ (Wind Ranger) โดยแต่ละฐานจะมีพี่ๆ วิศวกรจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก มาช่วยอธิบายที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทนั้นๆ ด้วย โดยเหล่าเอ็กโกเรนเจอร์ ฮีโร่พลังงานได้บุกไปพบน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อย่างเช่นน้องอรัญญา นาคประทานพร ชั้น ป.4 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี เล่าความรู้สึกไว้ว่า “หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ในฐานทั้ง 6 ฐาน ฐานที่หนูชอบมากที่สุดคือฐาน Coal Ranger ที่จำลองกระบวนการผลิตไฟฟ้า ให้หนูได้ตักหินวางบนสายพาน พอมันหมุนเข้าโรงไฟฟ้า ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนและชุมชน ทำให้หนูเข้าใจเรื่องที่มาของไฟฟ้ามากขึ้น สนุกมากเลยค่ะ”

อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าความรู้คือพลัง เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ ใครจะรู้ว่าในอนาคตพวกเขาอาจจะใช้ความรู้นั้นสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกก็ได้

เพราะพลังแห่งการเรียนรู้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

AUTHOR