KO YAO NOI

เมษายน 2560

เทอมสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี เราจำเป็นต้องทำ Seminar Paper เพื่อเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ (จริงๆ ก็คือการทำวิจัยเพื่อเรียนจบนั่นแหละ) เราเลือกทำหัวข้อหนึ่งที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหลายอำเภอของจังหวัดพังงา การไปเกาะยาวน้อยคือหนึ่งในจุดหมายโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเก็บข้อมูลมาทำงาน และอีกจุดประสงค์ที่สำคัญพอกันคือการได้ไปเที่ยว

เกาะยาวน้อย เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา คนท้องถิ่นที่นี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวบ้านคือทำประมงท้องถิ่นแบบดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ บ้างก็ค้าขาย และในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ชาวบ้านนิยมเปิดโฮมสเตย์สไตล์ชาวเกาะเพื่อสร้างรายได้ โฮมสเตย์ของที่นี่ได้รับรางวัลการันตีมากมายจากทั้งระดับประเทศและนานาชาติในเรื่องการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์

แนะนำว่าถ้ามาเกาะยาวน้อยให้เลือกพักโฮมสเตย์ท้องถิ่นกันนะ เพราะเงินที่นักท่องเที่ยวอย่างเราจ่ายให้โฮมสเตย์ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งจะถูกหักไปเพื่อบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเกาะด้วย

AUTHOR