‘ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม’ สกิลที่สายกรีนต้องมีถ้ารักจะทำงานแนว Green Job

‘ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม’ สกิลที่สายกรีนต้องมีถ้ารักจะทำงานแนว Green Job

ทุกวันนี้เราจะสังเกตเห็นว่า ทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เทรนด์อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแรงในปัจจุบัน รวมถึงหลายองค์กรเองก็พยายามปรับตัวและศึกษาเรียนรู้
‘ทักษะด้านสิ่งแวดล้อม’ เพิ่มมากขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม

โดยแต่ละอุตสาหกรรมต่างก็ต้องการคนทำงานที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งองค์กรสหประชาชาติได้สรุปทักษะสำคัญสำหรับคนทำงานด้าน Green Job ทั้ง 5 ประเภทหลักที่ควรมีในการทำงานยุคนี้ (นอกเหนือทักษะด้านเทคโนโลยี) ไว้ในคู่มือเส้นทางสู่อาชีพสีเขียวและทักษะที่ต้องเตรียมพร้อม ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) ดังนี้

1. งานด้านวิทยาศาสตร์ ต้องการแรงงานที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม เพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นักสิ่งแวดล้อม นักชีวเคมี หรือนักอุทกวิทยา เน้นทักษะการวัดผลติดตาม การจัดการโครงการและการปกป้องทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม เช่น ที่ดินหรือแหล่งน้ำ

2. งานด้านสถาปัตยกรรม ต้องสนใจความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร ที่มีฟังก์ชันสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรู้เรื่องกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมมาออกแบบควบคู่กัน

3. งานด้านวิศวกรรม งานนี้เน้นเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะตัว เช่น การออกแบบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบพลังงานสะอาด เช่น กังหันลม แผงโซลาร์เซลล์ หรือยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจสีเขียว

4. งานด้านเกษตรกรรม เทรนด์ปัจจุบันยังให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นหลัก แต่โฟกัสในกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ยั่งยืน โดยพึ่งพาการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

5. งานด้านรักษาความยุติธรรม สนใจคนที่เข้าใจประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม กฎหมาย และประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิทธิสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิการทำงานของคน เชื้อชาติ และสิ่งแวดล้อมเสียหายตามมา

ใครกำลังสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมหรืออยากพัฒนาตัวเองในสายงานดังกล่าว ก็สามารถศึกษาข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรายงานทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทยของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ซึ่งทุกคนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/jyk41

ที่มา

https://shorturl.asia/QJEDa.

AUTHOR

ILLUSTRATOR

ksmac

Ordinary person who’s trying to do non-ordinary work.