ชี้เป้า ‘อาชีพสายกรีน’ กำลังมา SDGs Mega Trend 2023 เทรนด์งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มค่าตัวเพิ่มขึ้น 3 เท่าในไทย

ชี้เป้า ‘อาชีพสายกรีน’ กำลังมา SDGs Mega Trend 2023 เทรนด์งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มค่าตัวเพิ่มขึ้น 3 เท่าในไทย

เทรนด์อาชีพที่ทำงานด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยอนุรักษ์หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจะมาแรงในโลกการทำงานยุคใหม่! ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก SDGs Mega Trend 2023 โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand: UNGCNT) ซึ่งเปิดเผยผลการศึกษาไว้ดังนี้

ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต่างมีเป้าหมายในการสร้างองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเคย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

จากข้อตกลง Paris Agreement ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) รัฐบาลทั่วโลกได้ปฏิญาณตนว่า ทุกประเทศจะสนับสนุนคนที่ทำให้โลกยั่งยืนหรือสายอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงทำให้ในตลาดแรงงานโลกต้องการคนที่มีทักษะเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าอดีต

ข้อตกลงเหล่านี้ส่งผลให้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) ในประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2015 เพิ่มขึ้น 38% รวมถึงจำนวนพนักงานด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงอีก 237% ในปี 2020 ในขณะที่พนักงานด้านน้ำมันและก๊าซเติบโตเพียง 19% เท่านั้น อ้างอิงจากรายงานสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

ยกตัวอย่างอาชีพสายสิ่งแวดล้อม เช่น ช่างติดตั้งและดูแลแผงโซลาร์เซลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียน ช่างเทคนิคในโรงงานรีไซเคิลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน

สำหรับอาชีพสายกรีนในไทย ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนค่าตัวของคนทำงานสายนี้เพิ่มสูงขึ้น 3 เท่าจากเดิม โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพลังงานสะอาด เช่น เจ้าหน้าที่จัดการท่องเที่ยวฟื้นฟูป่า ที่ปรึกษาด้านการใช้พลังงานสะอาด ไปจนถึงช่างเทคนิคเย็บกระเป๋าหนังที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

อย่างไรก็ตามในอนาคต อาชีพสายสิ่งแวดล้อมมีโอกาสจะแตกแขนงมากมายในทุกอุตสาหกรรม และต้องการแรงงานที่มีทักษะดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งทุกคนหรือองค์กรต่างๆ สามารถต่อยอดทักษะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองได้จากการศึกษาข้อมูลและความรู้ต่างๆ อย่างรายงานทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในไทยของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ซึ่งทุกคนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/jyk41

ที่มา:

https://shorturl.asia/jyk41

https://shorturl.asia/lUmMw

AUTHOR

ILLUSTRATOR

ksmac

Ordinary person who’s trying to do non-ordinary work.