Inspired & Creative Content Creator พื้นที่รวมคอนเทนต์ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่

“ปลูกต้นอะไร ใบแบบไหนจับฝุ่นดี” ต้นไม้กับฝุ่น PM 2.5

เมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกลับมาสูงอีกครั้งในวันที่อากาศนิ่ง นอกจากลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใส่หน้ากากป้องกัน N95 หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกแล้ว ยังมีวิธีไหนอีกนะ ที่จะช่วยให้สุขภาวะของคนเมืองดีได้ในระยะยาว

จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่า เมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน และแม้พื้นที่สีเขียวจะช่วยเรื่องฝุ่นละอองได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ถือเป็นส่วนสำคัญเพราะพื้นที่สีเขียวมีผลต่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยในเมือง 

เพราะต้นไม้คือลมหายใจของคนเมือง BIG Trees จึงชวนเข้าใจกลไกการดักจับฝุ่นละอองของต้นไม้ และถ้าหากอยากปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านขึ้นมา เราควรปลูกต้นไหนดี

Related Posts

x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)