Side Dish EP.03 ‘เพราะเพศสภาพคือความลื่นไหล’ กว่าจะเป็นตำราเพศศึกษาใน a day ฉบับ sex is more

“เพศหลากหลายคือความผิดปกติ”, “ควรมีเซ็กซ์เมื่อถึงวัยอันควรเท่านั้นเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม” หรือ “วิธีแก้ไขความกำหนัดทางเพศคือการออกกำลังกาย”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแม้เราจะอยู่ในยุคที่เด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศได้แค่ปลายนิ้วคลิก แต่ข้อความข้างต้นกลับยังคงอยู่ในตำราเพศศึกษาไทยและคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิชาเพศศึกษาทั้งระบบ แต่ถ้ามีโอกาสแก้ไขตำราเรียนตั้งแต่ตอนนี้ล่ะ เราจะแก้ยังไงดี

เพศศึกษา

เพราะคำถามที่ว่า ใน a day ฉบับ sex is more เราจึงชวนอาจารย์ภาวิน มาลัยวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอนวิชาเรื่องความหลากหลายทางเพศมาร่วมออกแบบตำราเรียนเพศศึกษายุคใหม่ เกิดเป็น ‘แบบเรียนเพศศึกษารายวิชาพื้นฐานสำหรับทุกวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564’

แบบเรียนนี้มีวิธีออกแบบยังไง ‘Side Dish’ พ็อดแคสต์เครื่องเคียงเมนคอร์สของ a day ตอนนี้ชวนอาจารย์ภาวินมาเล่าให้ฟังด้วยตัวเอง

เพศศึกษา
เพศศึกษา
เพศศึกษา

AUTHOR