ประกาศรายชื่อน้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ a team junior 14

ยินดีด้วยนะ!

หลังจากการเวิร์กช็อปอันแสนเข้มข้นของเราผ่านไปแล้ว
วันนี้ก็ได้เวลาอันดีที่เราจะประกาศรายชื่อน้องๆ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ในโครงการ
a team junior 14 ประจำปีนี้
ต้องบอกว่าเราตัดสินใจกันยากลำบากมากตลอด
3 วันที่ผ่านมา
แต่สุดท้ายเราพิจารณาจากความเหมาะสมในหลายๆ
ด้าน ทั้งผลงาน ความตั้งใจ
และแอตติจูด จนได้น้องๆ
ที่ผ่านเข้าสู่สัมภาษณ์ตามรายชื่อด้านล่างนี้

ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ
เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆ
นะว่า รักษาแพสชั่นเหล่านี้เอาไว้
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และคว้าโอกาสที่กำลังจะเข้ามา
ถ้าเป็นไปได้ ปีหน้าเราหวังว่าจะได้เจอน้องๆ
อีก เดินทางตามทางของตัวเองต่อไปนะ

ส่วนรายชื่อต่อไปนี้
เราขอแสดงความยินดีด้วย
ไว้พบกันอาทิตย์หน้านะ


Content
Creator

กันตาภัทร
พุทธสุวรรณ

ไข่มุก
อินทรวิชัย

คชรักษ์
แก้วสุราช

จิตกานต์
วงษาสนธิ์

จิรภัทร
บุญยะกาญจน

ชญานิน
ชนกโอวาท

ชวิน
พนังนุวงศ์

ชินวัฒน์
ไชยสุริยะศักดิ์

ชีวิน
กิตติ์ชรินดา

ณัฐชยา
สุขแก้ว

ณัฐวดี
คงแสง

ธนภรณ์
ศิริโชคยนต์

นฤมล
ชูจันทร์

นวภัทร์
นาวาเจริญ

นิสากรม์
ทองทา

บุญยานุช
พินิจนิยม

ปวีณ์กานต์
อินสว่าง

พลอยรุ้ง
สิบพลาง

พัชระ
เฟื่องถี

ภานุพงศ์
จิตรทศ

ภาวิณี
คงฤทธิ์

เมธากุล
ชาบัญ

เมธิญา
หิริโกกุล

ไมโกะ
ผันผาย

วสุนธรา
สนั่นไหว

วิชญา
พงศ์กล่ำ

สุดารัตน์
พรมสีใหม่

สุรพันธ์
แสงสุวรรณ์

อดิกานต์
กุลศักดิ์นันท์

อรสา
ศรีดาวเรือง


Visual
Designer

กชมน
สมิตพันธุ์

กุลธิดา
เตชะสัมพันธ์

คุลิกา
พิพัฒน์พงศธร

ชนกพรรณ กิตินารถอินทราณี

ชนาพร
กรณ์งูเหลืม

ชลิตา แซไซย

ณัฐนันท์
คุมวิสะ

ณิชาธร
เผื่อนประเสิรฐ

พัชรพล
หาจันสี

ฟ้ารุ่ง
มาศิลป์

มงคล
ศรีธนาวิโรจน์

ศศิกานต์
หลงอารีย์

สาริศา
เลิศวัฒนากิจกุล

สุชา
จามาศ

สุวิภา
พันธ์ทอง


Photographer

กิตติญา
ธรรมมา

ชยาพล
บัวเผื่อนหอม

เธียรสิน
สุวรรณรังสิกุล

นิติพงษ์
การดี

ปัณณราศรี
พจน์ไตรทิพย์

พชรธร
อุบลจิตต์

ศราวุฒิ
แห่กาฬสินธุ์

ศิรณัฐ
สิริยากรนุรักษ์

ศุภกร
บุญเรือง

โสภณัฐ อาภรณ์นพรัตน์


Video
Creator

ชุติมณฑ์
วงศ์เกียรติก้อง

พราวพิศุทธิ์
เตียงพลกรัง

วิรัลพัชร์
จันทร์ผ่องแสง

ศุราวุฒิ
จันทร์นวน


Proofreader and Sub-Editor

จิรเมธ
คูไพริน

นัชชา
สุใจ

นันทภรณ์
เทศะนันทน์

บุญธิดา
วรกุล

ปพิชญา
ภิญโญชีพ

ปิ่นสุดา
แป้นมงคล

วรกัญญา
ผดุงเกษมคง

ศุภวรรณ
นารถ

สิรามล
เฮ็งรักษา


Online
Media Manager

ธัญญารัตน์
สิทธิเจริญ

นรุตม์ชัย
สุขพันธ์

นิลกาญจน์
บุตรพรม

อัครพนธ์
กู้วัฒนาศิริ


Secretary

ชนากานต์
เดชพงษ์

ปิยาภัสร์
ไวยสุระสิงห์

พีระภูมิ
เหมันต์สุทธิกุล

โยษิตา
ธิตติพงษ์

โศภิษฐา พันธุ์พืชน์

อิสรีย์
พรศิริอนันต์


รายละเอียดเวลาสัมภาษณ์ในสัปดาห์หน้า (19 – 23 มีนาคม 2561) จะถูกส่งเข้าไปในอีเมลให้น้องๆ ทุกคนได้ลงวันเวลาที่จะเข้ามาคุยกับพี่ๆ
a team ส่วนใครที่มีพอร์ตโฟลิโออยากให้พี่ๆ
ดูเพิ่มก็สามารถนำมาในวันสัมภาษณ์ได้เช่นกัน

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะ

AUTHOR