The Basket : ตะกร้าผักผลไม้ปลอดภัยส่งตรงถึงบ้านคุณ

เมื่อคนยุคนี้หันมาใส่ใจสุขภาพ
สิ่งหนึ่งที่สนใจจึงเป็นเรื่องของอาหารดีๆ
ผู้บริโภคหลายคนอาจวิตกเพราะมักได้ยินข่าวการตรวจพบสารพิษตกค้างในผักผลไม้
แต่ตอนนี้มีธุรกิจผักผลไม้ปลอดสารที่น่าสนใจเจ้าหนึ่งกำลังค่อยๆ เติบโตในชื่อ ‘The Basket’ ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสารพิษที่พร้อมจะไปส่งอาหารดีๆ
สู่คนกินถึงหน้าบ้าน ไปฟังเรื่องเล่าของตะกร้าผักจาก ศจี กองสุวรรณ และ อรพรรณ
ปถมเล็ก
ทีมงาน The Basket กัน

ตัวเชื่อมคุณภาพระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค

The Basket เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อน
6 คน คือ มนัส
หามาลา และ ศจี กองสุวรรณ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเริ่มต้นโครงการ ภัทรภร ภู่ทอง
สุพัตรา สุขสวัสดิ์ สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์ และ อรพรรณ ปถมเล็ก พวกเขาตั้งใจให้แนวคิดชุมชนเกษตรอินทรีย์ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกื้อหนุนกันเกิดขึ้นได้จริง
ทั้งด้านราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและเป็นมิตรกับผู้บริโภค ทั้ง 6 คนร่วมกันพัฒนาให้
The Basket ทำหน้าที่เป็น platform เชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้มาเจอกัน ธุรกิจเพื่อสังคมนี้จะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้บริโภคเองก็เข้าถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้สะดวกขึ้นและมีสุขภาพดีกว่าเดิม

อรพรรณ: “พวกเราได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวบ้านที่ทำเกษตรอินทรีย์
ได้รับรู้ว่าอุปสรรคสำคัญของกลุ่มเกษตรกรคือตลาดรองรับสินค้า เกษตรกรไม่รู้ว่าจะนำผลผลิตไปขายใคร ทั้งที่จริงๆ แล้วสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก
เนื่องจากตอนนี้ผู้คนให้ความสนใจดูแลสุขภาพแล้วก็มองหาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น
เรามองเห็นช่องทางที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายคือเกษตรกรและผู้บริโภคมาเจอกันได้โดยตรง
โดยเราจะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการกระจายผลผลิตให้กับเกษตรกร ส่วนผู้บริโภคเองก็มั่นใจได้ว่า
ผักและผลไม้ที่คุณจะได้รับนั้นเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษแน่นอน 100% เราวางตัวเองในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม
ดังนั้นหลักการสำคัญของ The Basket คือ
เราจะไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียผลประโยชน์เป็นอันขาด”

เข้มงวดทุกขั้นตอน
มีขั้นตอนหลายอย่างกว่าที่ตะกร้าผักผลไม้ปลอดสารจะเดินทางไปถึงบ้านของสมาชิก
เริ่มจากทีม The Basket จะเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่ผู้บริโภคต้องการ
ทำปฏิทินผัก-ผลไม้เพื่อเป็นข้อมูลว่า ในแต่ละช่วงเกษตรกรรายใดปลูกผักชนิดไหนได้ในฤดูกาลนั้นๆ
ไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดหรือไม่ เช่น
เป็นการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี 100% จริงๆ
ซึ่งจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบประกอบด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการคัดกรองควบคุมคุณภาพสินค้าว่ามีความสดใหม่
เสียหายอะไรหรือไม่ เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาไหน เพราะสินค้าประเภทนี้จะมีระยะเวลาที่จำกัดในการบรรจุ
จัดส่ง และบริโภค

อรพรรณ: “กลุ่มเกษตรกรที่เราติดต่อไว้จะมาจากหลากหลายที่
เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนที่เรียกว่า ‘เครือข่ายวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์’
ประกอบด้วยเกษตรกร 7 กลุ่มจาก 3 จังหวัด คือ เพชรบุรี ราชบุรี และอยุธยา เดิมทีเขาเคยเพาะปลูกแบบเคมีมาก่อน
แล้วก็มาร่วมใจกันเปลี่ยนวิถีการผลิตมาเป็นอินทรีย์
โดยพี่ศจีจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับเกษตรกรโดยตรง จากนั้นเราจะทำงานร่วมกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูก
รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของสินค้า การเก็บเกี่ยว
การบรรจุและการจัดส่งพืชผลจากแปลงมายังศูนย์รองรับผัก เพื่อดำเนินการจัดเตรียมและจัดส่งให้แก่สมาชิกต่อไป
เราให้ความสำคัญเรื่องความสดใหม่และคุณภาพเป็นพิเศษ
ดังนั้นเวลาไปส่งลูกค้าเราก็จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งถึงอายุหรือระยะเวลาที่เหมาะสมในการบริโภค”

อรพรรณ: “อย่างที่บอกว่าเราใส่ใจเรื่องคุณภาพ
ความสดใหม่และความสะอาด ดังนั้นเสียงตอบรับจากสมาชิกจึงเป็นที่น่าพอใจ คือสมาชิกวางใจว่าได้รับของที่ดีแล้วก็ปลอดสารจริงๆ
ในการสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ เราจะคอยให้ข้อมูลสมาชิกอย่างต่อเนื่องและพาไปเยี่ยมชมไร่สวนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สมาชิกหรือผู้สนใจเห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงอาหารจานอร่อยบนโต๊ะที่บ้าน เพื่อให้สมาชิกเชื่อมั่นและไว้วางใจในผักผลไม้ของ
The Basket”

ศจี: “สิ่งที่เราส่งให้สมาชิก
คือผักจากสวนของคุณอย่างที่บอกจริงๆ เราทำงานกับเกษตรกรโดยตรง
ค่าสมาชิกก็นำกลับไปสู่ต้นทุนการทำเกษตรอินทรีย์
ซึ่งเท่ากับว่าผู้บริโภคเองมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแหล่งเพาะปลูกด้วย”

คนกินเลือกได้
The Basket เป็นธุรกิจที่ใช้ระบบสมาชิกเป็นหลัก ลูกค้าเลือกได้ตามใจว่าจะรับผักผลไม้ชนิดใดบ้างในแต่ละสัปดาห์
โดยจะแบ่งเป็นชุดเล็ก สำหรับ 1 – 2 คน เลือกสินค้าได้ 8 ชนิด ชุดกลาง สำหรับ 2 – 4 คน เลือกสินค้าได้ 12 ชนิด และชุดใหญ่ สำหรับครอบครัวขนาด 5 คนขึ้นไป
เลือกสินค้าได้ 16 ชนิด

อรพรรณ: “ตะกร้าผักผลไม้ของเราจะส่งตรงถึงบ้านสมาชิกสัปดาห์ละ
1 ครั้ง สมาชิกเลือกได้ว่าต้องการผักผลไม้อะไรบ้าง
อาจจะเป็นผักสดคละกับไข่ไก่ ข้าวสาร หรือผลไม้
แต่เมนูผักผลไม้ของเราจะเปลี่ยนตามฤดูกาล ผักบางชนิดที่ปลูกไม่ได้ตลอดทั้งปี
เราจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนชนิดของผักตามต้องการได้ ซึ่งพืชผักที่จะจัดส่งให้สมาชิกจะส่งตรงมาจากไร่
มาถึงสำนักงานโครงการในเช้ามืดของวันจัดส่งเลย เพื่อคงความสดใหม่ของผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ของเราเอาไว้”

ลงทุนเพื่อสุขภาพ
ศจี: “The Basket เน้นความหลากหลายของผัก เพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกเยอะๆ
ดังนั้นฐานการผลิตก็ยิ่งกว้างขึ้น
แล้วเกษตรกรอินทรีย์จะไม่ปลูกพืชชนิดเดียวทีละมากๆ เหมือนกับการทำเกษตรทั่วไป
ดังนั้นต้นทุนก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ราคาก็สอดคล้องสมเหตุสมผล”

อรพรรณ: “เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าราคาที่จ่ายไปนั้นคือความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อสุขภาพ
เพราะอาหารปลอดภัยมันดีต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากนั้น คุณภาพและรสชาติของอาหารอินทรีย์ก็ต่างกับสินค้าเกษตรเคมีมาก
อย่างสีและรสชาติของไข่ไก่จากไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติจะต่างจากไข่จากฟาร์ม ผักผลไม้มีรสชาติกรอบหวานมากกว่า
เป็นรสธรรมชาติของพืชผักชนิดนั้นจริงๆ”

เติบโตยั่งยืน
อรพรรณ: “ในอนาคตเราจะมีการขยายกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
ถ้ามีสินค้าหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เราก็เชื่อมั่นว่าธุรกิจนี้จะยั่งยืนและเจริญเติบโตไปต่อได้ยาวๆ
โดยเฉพาะถ้าทุกฝ่ายมีแนวคิดด้านการเกื้อหนุนพึ่งพากันและกัน ผู้ผลิตอยู่ได้
ผู้บริโภคไม่รู้สึกถูกเอาเปรียบ ให้และรับอย่างเท่าเทียม
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ของเราก็จะเติบโตแข็งแรง”

ให้ใจได้ใจ
ศจี: “เราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร เราต้องการสร้างชุมชนที่มีแนวคิดเรื่องการเคารพและตระหนักในคุณค่าของกันและกัน เมื่อเราตระหนักถึงคุณค่าการทำงานวิชาชีพหนึ่งคือ รู้สึกขอบคุณเกษตรกรที่ผลิตอาหารดีๆ มีคุณภาพและปลอดภัยให้เรา ขณะเดียวกัน เราก็ต้องสนับสนุนให้เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เชี่ยวชาญในงานของตน การร่วมลงทุนและซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในราคาที่เป็นธรรมจะนำไปสู่การพัฒนาเหล่านี้ค่ะ”

The Basket

ประเภทธุรกิจ: ผักผลไม้ปลอดสารเคมี
ส่งตรงถึงบ้านคุณ
คอนเซปต์: ตะกร้าผักจากสวนของคุณ
เจ้าของ: มนัส หามาลา, ศจี กองสุวรรณ, ภัทรพร ภู่ทอง, สุพัตรา สุขสวัสดิ์, สุพจน์ ชุณหโชติอนันต์, อรพรรณ ปถมเล็ก
Website: thebasket.biz
Facebook l เรื่องเล่าจากตะกร้าผัก

AUTHOR