KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมและเทคโนโลยี สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่

KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมและเทคโนโลยี สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่

ว่ากันตามหลักภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ทั้งสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน พื้นที่ราบลุ่มซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร จึงเกิดเป็นสโลแกนที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่า ‘ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว’ แต่ด้วยปัญหามากมายที่ยังไม่ถูกปลดล็อก ทำให้คนรุ่นใหม่ยังลังเลที่จะเริ่มต้น หรือสานต่ออาชีพเกษตรกรรมจากรุ่นพ่อแม่และอย่างที่เห็นว่ามีครอบครัวเกษตรกรจำนวนมากที่ส่งลูกหลานของเขาไปศึกษาเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพอื่นที่ทำรายได้ได้ดีกว่า จนตอนนี้เกิดเป็นคำถามว่า แล้วอนาคตของการเกษตรไทยจะเป็นอย่างไร 

Smart Farming การเกษตรของคนยุคใหม่เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

แนวคิดของ Smart Farming คือการนำเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้มาประยุกต์ในการเก็บ Data ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรของเรา เช่น จำนวนเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบที่มีการคำนวณระยะเวลาเพาะปลูกหรือคาดคะเนผลผลิตที่ได้ ไปจนถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อจำหน่ายผลผลิต เป็นต้น ซึ่งช่วยอำนวยทั้งความสะดวกและสร้างการวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ต่อยอดเติบโตได้ในอนาคต โดยในต่างประเทศมีการใช้ Smart Farming อย่างแพร่หลาย อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนภาพในหนังไซ-ไฟอย่างที่เราเข้าใจ เพียงแต่นำเอาอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆ ที่เป็น IoT หรือ Internet of Things มาช่วยในการทำเกษตรกรรม ในขณะที่ประเทศไทยก็เริ่มมีการส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยทำการเกษตรมากขึ้น

KUBOTA Smart Farmer Camp 2022

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เชื่อมั่นว่าเยาวชนเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคต ทั้งยังอยากให้คนรุ่นใหม่สนใจและเห็นคุณค่าในอาชีพด้านการเกษตร จึงมุ่งมั่นในการทำโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้แก่เยาวชน โดยน้องๆ จะได้รับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร การต่อยอดสู่ธุรกิจการเกษตรด้วยการเป็น Smart Farming อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องการพัฒนาภาคการเกษตรให้ทันสมัยและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

Fun Time Farm Tech สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร

กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ได้คัดเลือกน้องๆ จำนวน 100 คน ที่มาจากคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 700 คน มาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน 4 วัน 3 คืน ที่คูโบต้าฟาร์ม และพื้นที่รอบๆ ในจังหวัดชลบุรี โดยพวกเขาได้เรียนรู้และใช้งานนวัตกรรม Internet of Things (IoT) ภายในฐานที่มีเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรทั้ง 5 โซน 

ฐานเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา

โซนที่ให้น้องๆ เข้าร่วมทำถาดเพาะกล้าข้าว ลองใช้รถดำนาที่มาพร้อมระบบรักษาสมดุลแผงปักดำอัจฉริยะ (Auto Moroe System) และฝึกบังคับโดรนการเกษตร

ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับการเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่โดยนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาให้ทดลองใช้ และเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้

ฐานเกษตรพืชสวน

เป็นการให้ทดลองขับรถปลูกผัก และฝึกใช้เครื่องวัดความหวานของผลไม้เพื่อความสะดวกในการคัดแยกผลผลิต

ฐานเกษตรพืชไร่สมัยใหม่ 

สำหรับการเรียนรู้และทดลองขับแทรกเตอร์ที่ติดอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปลูกอ้อย ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

ฐานนวัตกรรมการเกษตร 

โซนสุดท้ายที่ให้น้องๆ ได้ทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุด เป็นต้น

กิจกรรมครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สยามคูโบต้าเท่านั้นที่มอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับน้องๆ แต่ยังมีเหล่าวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์มาช่วยเล่าแนวคิดในการทำธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากระบบการเกษตรสมัยใหม่ด้วย เช่น ตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด รวมถึง ณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของจันทร์เรืองฟาร์ม วิศวกรเคมีที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรสืบทอดสวนผลไม้ของครอบครัว ซึ่งเขานำเทคโนโลยี 5G กับอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) อย่างสมาร์ทโฟนมาช่วยในการทำเกษตร เสริมด้วย วิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meat Avatar ที่มาเล่าถึงนวัตกรรมและอนาคตของเนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืชหรือตลาด Plant-based meat ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ และ เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือ พี่โซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การทำตลาดดิจิทัล ที่นำเอาเคล็ดลับการตลาดยุคใหม่มาเล่าให้น้องๆ ได้ฟัง 

พิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า “KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่ได้ใช้พื้นที่กว่า 220 ไร่ของคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้า ให้น้องๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำการเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ที่ผ่านมาเราได้เห็นน้องๆ รุ่นก่อนๆ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหรือนำความรู้ที่มีกลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง โครงการนี้จึงเหมือนการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดบนเส้นทางด้านการเกษตร ผนวกกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่ในตัวของน้องๆ ทุกคน มาร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ Smart Famer ที่ดีและแข็งแรงให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสังคมเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” 

Voice of Young Smart Farmer

หลังจากพบที่มาที่ไปของโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp กันแล้ว ลองมาฟังเสียงของน้องๆ ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรและคิดอย่างไรกับการทำการเกษตรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวิถีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมกันบ้าง

แม้ครอบครัวของผมไม่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต่ผมมองว่าการเกษตรสามารถเป็นรายได้เสริมได้ หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็รู้สึกประทับใจ เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณณัฐวุฒิ จันทร์เรือง หนึ่งในวิทยากรที่มาเล่าให้ฟังถึงการเปลี่ยนสายงานจากวิศวกรรมเคมีมาเป็นเกษตรกร โดยในอนาคตได้ตั้งเป้าหมายว่า อยากเป็นวิศวกรควบคู่ไปกับการเป็นเกษตรกร แบบในประเทศญี่ปุ่นที่เราไม่ต้องลงไปทำนาทั้งวัน แต่มีเวลาไปค้นหาข้อมูลมาพัฒนาฟาร์ม การสร้างเครือข่าย การจัดจำหน่ายผลผลิต สู่การต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

เด-เดโชมัย ธนะไพบูลย์  อายุ 21 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 3

คุณพ่อของผมมีอาชีพเสริมคือการเลี้ยงแพะควบคู่กับการทำสวนผลไม้ ซึ่งการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้และเทคโนโลยีที่จะช่วยลดต้นทุนและแรงงาน ตลอดจนเทคนิคการทำการตลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อได้อย่างแน่นอน และตั้งเป้าหมายเป็น Smart Farmer ที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรมายกระดับฟาร์มแพะให้เติบโต เพื่อรองรับตลาดส่งออกทั้งแบบสดและฟรีซดรายในอนาคต”

บอม-คอลิด มาบู อายุ 22 ปี 

คณะเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 4

จากการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เห็นเกษตรในมิติและมุมมองที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองจากเพื่อนๆ ที่มาจากหลายๆ คณะ เช่น เพื่อนที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมองว่าเครื่องจักรกลมีการทำงาน และจัดการอย่างไร แต่เพื่อนที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์จะมองอีกอย่าง ซึ่งในความคิดของหนูมองว่านวัตกรรมทางการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น มีแรงและเวลาเหลือในการไปต่อยอดด้านอื่นๆ ได้ค่ะ”


อ้อนแอ้น-ณัฐณิชา หนูจันทึก อายุ 20 ปี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2

ที่บ้านของผมปลูกยางพาราและทำสวนการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้ว เมื่อเห็นกิจกรรมนี้เปิดรับสมัครจึงรู้สึกสนใจมาก ซึ่งเมื่อได้มาร่วมกิจกรรมก็ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สยามคูโบต้ามีอยู่และนำเข้ามาเพิ่ม การเก็บข้อมูลจากระบบ AI วิธีและระบบการจัดการพื้นที่ การโปรโมตสินค้า ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสวนของตนเองอย่างแน่นอน โดยตั้งเป้าหมายการจัดการให้เป็นสวนครบวงจร มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พร้อมกับเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วย”


ก้องภพ ชัยชนะชูวงศ์ อายุ 20 ปี
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 

ความเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนประเทศจากมือของคนรุ่นใหม่

เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน แม้จะมีความน่ากลัวและคำถามมากมายว่าจะสามารถช่วยเหลือในการทำงาน หรือเข้ามาแย่งแรงงานกันแน่ แต่ในส่วนของการทำเกษตรกรรมนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยเหลือในการทำงานได้จริง แม้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนำหุ่นยนต์มาช่วยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ตาม แต่องค์ความรู้ต่างๆ ที่ต้องใช้การเรียนรู้แบบเฉพาะ ก็ถูกเปิดกว้างมากขึ้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังช่วยในเรื่องของการวางแผน จัดการ รวมถึงสร้างเส้นทางในการทำธุรกิจให้เติบโต จนเราสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการทำอาชีพเกษตกรได้ เราจึงเชื่อว่า กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้สร้างเมล็ดพันธุ์และบ่มเพาะต้นกล้า Smart Farmer ให้เติบโตอย่างงดงาม และมุ่งหวังตอบแทนสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืนจริงๆ

AUTHOR