x

ขอบคุณที่สมัครใช้บริการ
E-Newsletter ของ a day
กรุณาเช็คอีเมลของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานได้เลย :-)

Thank you for joining our community.
Please check your e-mail
to activate our E-Newsletter.
Enjoy! :-)

founder

เรื่องราวและวิธีคิดน่าศึกษาของผู้ก่อตั้งธุรกิจและองค์กรต่างๆ